We are:

those who love the Vietnamese language

those who join together to do something extraordinary

those who focus relentlessly on the values created for our users

those who believe in the amazing untapped power of AI and robots

those who take pride in making authentic Vietnamese tech products

"Huge improvements can come from tiny changes. Just know what they are and have the courage to make them happen."

Việt Bùi

Co-founder, CEO

"Let the result speak for itself."

Luân Nguyễn

Product Manager

Tôi bé nhỏ nhưng đừng nghĩ tôi không thể thay đổi cả thế giới. “Even the smallest person can change the course of the future."

Đạt Dương

Mechanical Design Engineer

Quỳnh không ngại ăn, Quỳnh chỉ ngại những đứa rủ Quỳnh ăn. Vì với Quỳnh: “đừng rủ tôi ăn, tôi sẽ ăn cả đấy”

Quỳnh Tạ

UI/UX Designer

"Where there is a will, there is a way"

Phương Nguyễn

Artist Illustrator

Updating...

Hùng Võ

AI Researcher

"Hãy theo đuổi sự ưu tú, thành công sẽ theo đuổi bạn"

Hào Đỗ

AI Researcher

"Được mất dương dương người thái thượng. Khen chê phơi phới ngọn đông phong"

Tường Lâm

AI Researcher

I believe in “Nothing is impossible”. My research is focused on Natural Language Processing and Machine Learning.

Xanh Hồ

AI Researcher

Updating...

Khánh Nguyễn

AI Researcher

'Life is a fight with no one but yourself. Challenge your limit each date and soon success would be yours'

Thức Cái

Intern AI

"If you're not enjoying the journey, change the destination"

Aurélien Lambert

Senior Backend Developer

"Không gì là không thể đối với một trái tim đầy nhiệt huyết"

Sơn Lê

Backend Developer

"Diligence is the mother of good luck." - Benjamin Franklin

Tín Nguyễn

Backend Developer

"Không có hoàn cảnh nào tuyệt vọng, chỉ có người tuyệt vọng vì hoàn cảnh".

Nga Nguyễn

Front-end Developer

“Hãy theo đuổi đam mê, thành công sẽ theo đuổi bạn”

Lí Nguyễn

Full Stack Software Engineer

"If you do not believe you can do it then you have no chance at all" -Arsene Wenger-

Thuận Đinh

Senior Embedded Software Engineer

"Hãy làm cho mọi thứ trở nên sẳn sàng..."

Tiền Lê

Embedded Software Engineer

“Nothing worth having comes easy.” – Theodore Roosevelt

Toàn Thiều

Hardware Design Engineer

"Hãy giữ khuôn mặt bạn luôn hướng về ánh mặt trời, và bóng tối sẽ ngả phía sau

Hà Nguyễn

Accountants Generalist

“Không tranh giành, cưỡng đoạt, cái gì của mình ắt sẽ là của mình, không nên cưỡng cầu vô ích”

Duyên Lâm

Interaction Designer

"You only live once, but if you do it right, once is enough" - Mae West

Như Lê

Content Creator

"Mặc kệ đi, cười trước đã"

Trâm Nguyễn

Content Creator

"Not all of us can do great things. But we can do small things with great love"

Vân Trần

Content Creator

"Tâm lớn thì đường rộng, chí cao thì đường xa"

Mẫn Huỳnh

Senior iOS Developer

"Never, never, never give up." - Winston Churchill, British Statesman

Ninh Võ

Senior iOS Developer

"Trước khi muốn từ bỏ hãy nhớ lý do đã khiến bạn bắt đầu. Cuộc sống vốn không công bằng, hãy tập quen dần với điều đó."

Hiền Nguyễn

Digital Marketer

“Success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts” - Winston Churchill

Hải Tạ

Co-founder

External Experts

Duy Nguyễn

Backend Developer

Vitally Marinchenko

Frontend Shogun

Valeri Tsertsvadze

Backend Developer

We’re hiring

Marketing / Firmware Engineer / Hardware Engineer / AI Researcher

if interested, please send resume to hr@olli-ai.com